Mantojums – gada ienākumu deklarācija.

Saņēmāt mantojumā dzīvokli? Neesat mantojumu deklarējuši gada ienākumu deklarācijā? Velti! Jūs sakāt – dzīvoklis joprojām nav pārdots, kādi gan tur ienākumi? Ja pārdotu, tad būtu cita opera, bet konkrētajā gadījumā ir kaut kā tā.

Piemēram, 2014. gada 1. aprīlis 🙂 ir diena, kad esat apstiprināti mantojuma tiesībās uz attiecīgo mantojumu. Mantojuma apliecībā, saskaņā ar VZD izziņu, norādīta nekustamā īpašuma vērtība (kadastrālā) – 10000 EUR. Attiecīgi neaizmirstiet 2015. gadā, laika periodā no 1.marta līdz 1.jūnijam, saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19.panta 5.daļu, iesniegt gada ienākuma deklarāciju VID. Deklarācijas iesniegšana šajā gadījumā ir obligāta. Ja noteiktajā termiņā nebūsiet to izdarījuši, tad VID var jūs saukt pie administratīvās atbildības saskaņā ar LAPK 159.8 panta sesto daļu, uzliekot naudas sodu 15 EUR apmērā. Tas ir, ja es neesmu kļūdījies ar LAPK normu piemērošanu 🙂 konkrētajā gadījumā. Citas sankcijas ir krietni bargākas. Nieks 15 EUR, vai ne? Turklāt VID kļūst arvien saprotošāks, sākotnēji mēģinot izglītot, bet sods bieži vien ir galējs līdzeklis. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 20.punktu konkrētajā gadījuma deklarācija uzskatāma par informatīvu. Tātad īpašas sekas no tās neiesniegšanas nav, atšķirībā no to neiesniegšanas, kurās jāiekļauj info par ienākumiem, kuri tiek aplikti ar nodokli. Pieņemu, ka šī iemesla dēļ likumdevējs noteicis nelielo sodu.

Nesniegt, neiespringt? Iesniegt gan. Esam pilsoņi, kas ievēro likumus, kārtībai jābūt. Galvenais zināt tos likumus, normatīvos aktus, kuri jāievēro :).

Tātad mantojumu deklarējam, bet nodokli, protams, nemaksājam. Jo?

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no nodokļa par ienākumu no kapitāla, tajā skaitā nodokļa no kapitāla pieauguma.

Tādējādi iedzīvotāju ienākuma nodoklis būtu maksājams no ienākuma no kapitāla pieauguma. Bet? Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta trešās daļas 11.punktā noteikts, ka pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums atbilstoši šā likuma 11.9 pantam, ja šā likuma 9.pantā nav noteikts citādi. Skatāmies likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 9.punktu, kas noteic, ka gada apliekamajā ienākuma netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts mantojuma rezultātā gūtais ienākums, izņemot autoratlīdzību (honorāru), kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem.

Tātad nodokli no mantojuma vērtības summas 10000 EUR viennozīmīgi nemaksājam, bet mantojumu deklarējam gan.

Deklarēšana. To var izdarīt visai ērti, tā teikt neatejot no kases – internetā, izmantojot VID EDS. Norādām gada ienākumu deklarācijas pielikuma D1 sadaļās: 1a – savu personas kodu; 1b – mantojuma atstājēja vārdu un uzvārdu; 1c – izvēlamies attiecīgo ienākuma veidu, t.i. mantojuma rezultātā gūtais ienākums (izvēles iespēja – 12); 2 – 10000 EUR, t.i. mantojuma vērtību; 3 – 10000 EUR, t.i. mantojuma vērtību. Jā, deklarācijas D ailē – 04 jāparādās summai 10000 EUR. Tas arī viss.

Ko darām, ja mantojumā esam saņēmuši dzīvoklīti dziļajos laukos :), kura vērtība ir nieka 2000 EUR? Guļam mierīgi, jo šajā gadījumā mantojums nav jādeklarē. To cita starpā nosaka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 20.panta 1.daļa. (..vai tikai šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa nepārsniedz četrkāršotu taksācijas gadam noteikto neapliekamo minimumu ..).

Ko nozīmē – kopējā summa nepārsniedz četrkāršotu taksācijas gadam noteikto neapliekamo minimumu? Skatāmies 29.10.2013. MK noteikumu Nr. 1210 „Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” 2.1.apakšpunktu, kurā neapliekamais minimums ar 01.01.2014. noteikts 75 EUR. Attiecīgi 75 x 4 = 300 x 12 = 3600 EUR. Tātad būtu jādeklarē, ja vērtība pārsniegtu 3600 EUR.

Bet, ja jūs 2014. gadā esat mantojumā saņēmuši divus dzīvoklīšus, katru 2000 EUR vērtībā. Tad protams jādeklarē. Gluži tāpat, ja 2014. gadā esat mantojuši dzīvokli 2000 EUR vērtība, tad vēl veiksmīgi pārdevāt lūzni auto 🙂 par 500 EUR un dāvanā no radinieka (radniecība līdz trešajai pakāpei) saņēmāt dzīvoklīti 1500 EUR vērtībā. Jo saskaitot kopā, summa pārsniedz 3600 EUR.

Kuru brīdi konkrētajā gadījumā uzskatīt par mantojuma iegūšanas brīdi? Domājams, ka šajā gadījumā datumu, kurā ir apstiprinātas jūsu mantojuma tiesības (mantojuma apliecību skatīt). Civillikuma 1034.pants nosaka, ka ar īpašnieka nāvi īpašuma tiesība pāriet uz viņa mantiniekiem. Savukārt, ja jau jums ir izsniegta mantojuma apliecība, tad esat mantojumu pieņēmuši un kur gan citur, ja ne mantojuma apliecībā ir norādīts šis mantojuma pieņemšanas fakts, nekustamā īpašuma tiesiskā iegūšana, kas iegūts un vērtība/as. Citos gadījumos būtu citādi, piemēram, nekustamā īpašuma reģistrēšanas diena zemesgrāmatā, bet tas jau būtu cits stāsts.

Jūs varat atstāt komentāru, vai iesaitēt no savas lapas.

Atstājiet kometnāru