Pamatkapitāla izteikšana (denominācija) EUR un izmaiņu reģistrēšana UR

SIA dalībnieku reģistra nodalījums jāiesniedz UR līdz 30.06.2015., protams, tām sabiedrībām, kuras  reģistrētas līdz 30.06.2013. un līdz šim to nav izdarījušas.

Pamatkapitāls jāizsaka euro un izmaiņas jāreģistrē UR līdz 30.06.2016.

Līdz dalībnieku reģistra nodalījuma iesniegšanai palicis pavisam maz laika, gribētāju būs daudz un rindas UR lielas. Pēc pamatkapitāla (latos) izteikšanas (denominācijas) euro izmaiņas jāreģistrē UR un vienlaicīgi UR jāiesniedz dalībnieku reģistra nodalījums, kurš jāiesniedz gan tiem, kas to darīs pirmo reizi, gan tiem, kuri to ir izdarījuši pirms pamatkapitāla denominācijas, jo mainīsies informācija. Kā trešo lietu, kas, protams, nav obligāta – var palielināt pamatkapitālu, tā teikt pie vienas noņemšanās. Domājams, ka tas aktuālāk mazkapitāla SIA (reģistrētais pamatkapitāls mazāks par noteikto minimālo lielumu), jo, cik tad ilgi veiks tos atskaitījumus obligātajās rezervēs vismaz 25% no pārskata gada peļņas. Visas trīs minētās lietas izdarīju 2014. gada decembrī. Iepriekš biju veicis mājas darbu, t.i. obligātajās rezervēs tika atskaitīta tāda summa, lai reģistrētā pamatkapitāla denominācijas rezultātā iegūtais cipars un obligātajās rezervēs ieskaitītā nauda (izteikta EUR) veidotu nepieciešamo minimumu, t.i. 2800 EUR.

Tālāk dokumentu uzskaitījums ar nelielu izklāstu un šis tas 🙂 , pieņemot, ka pirms denominācijas sabiedrības pamatkapitāls 300 LVL, kurš sadalīts 300 daļās, viena daļa 1 LVL. Šoreiz neieslīgstot detaļās, t.i. kas, kādēļ un uz kāda pamata.

1. Lēmums par pamatkapitāla denomināciju, pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos.

Es, blā blā blā 🙂 nolemju:
1. Veikt pamatkapitālu daļu denomināciju no latiem uz euro.
1.1. Pamatkapitāla daļas nominālvērtību izteikt euro
1 LVL : 0,702804 EUR = 1,42 EUR (viens eiro un četrdesmit divi centi).
1.2. Par denominācijas rezultātā iegūto pamatkapitāla daļas nominālvērtību noteikt 1 EUR (vienu eiro).
1.3. Noteikt pamatkapitālu euro.
1 EUR x 300 (daļas) = 300 EUR (trīs simti eiro).
1.4. Starpību starp pamatkapitālu latos un iegūto pamatkapitālu euro izteikt jaunās pamatkapitāla daļās
300 LVL : 0,702804 EUR = 426,86 EUR (četri simti divdesmit seši eiro un astoņdesmit seši centi)
426,86 EUR – 300 EUR = 126,86 EUR (viens simts divdesmit seši eiro un astoņdesmit seši centi).
1.5. No 126,86 EUR jaunās pamatkapitāla daļās izteikt 126 EUR (vienu simtu divdesmit sešus eiro), iegūstot 126 pamatkapitāla daļas.
1.6. Jaunās 126 pamatkapitāla daļas piešķirt vienīgajam SIA „Xxxxxx” dalībniekam Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxxx.
1.7. Vērtību 0,86 EUR, kuru nevar izteikt jaunās pamatkapitāla daļās ieskaitīt SIA „Xxxxxxxx” rezervēs.
1.8. Pamatkapitāla pārrēķināšanas no latiem uz euro rezultātā iegūto SIA „Xxxxxxxx” pamatkapitālu 426 EUR (četrus simti divdesmit sešus eiro) sadalīt 426 daļās, kuras piešķirt vienīgajam SIA „Xxxxxxxx” dalībniekam Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, nosakot katras daļas vērtība ir 1 EUR (viens eiro).
2. Saskaņā ar Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 3.punktu palielināt SIA „Xxxxxxxx” pamatkapitāla esošo daļu nominālvērtību, pamatkapitālā pilnībā ieskaitot obligāto rezervi, kas sastāda 2374 EUR (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri eiro).
2.1. Noteikt SIA „Xxxxxxxx” pamatkapitāla lielumu 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti eiro).
2.2. SIA „Xxxxxxxx” pamatkapitālu 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti eiro) sadalīt 2800 (divi tūkstoši astoņi simti) daļās un 100% apmērā piešķirt vienīgajam SIA „Xxxxxxxx” dalībniekam Xxxx Xxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx.
2.3. Par vienas daļas nominālvērtību noteikt 1 EUR (vienu eiro).
3. Apstiprināt SIA „Xxxxxxxx” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
4. Izteikt SIA „Xxxxxx” statūtu 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Pamatkapitāls. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti eiro). Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 2800 (divi tūkstoši astoņi simti) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens eiro).”

2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.

1. Pamatkapitāla palielināšanas veids – pamatkapitālā pilnībā ieskaitot obligāto rezervi, saskaņā ar Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 3.punktu.
2. Apmērs, par kādu tiks palielināts SIA „Xxxxxxxx” pamatkapitāls ir 2374 EUR (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri eiro), kas sadalīts jaunās 2374 (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit četrās) daļās, kur vienas daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens eiro).
3. Kopējais pamatkapitāls pēc tā palielināšanas būs 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti eiro), kas sadalīts 2800 (divi tūkstoši astoņi simti) daļās, kur vienas daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens eiro).
4. Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi – xx.xx.201x.

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Xxxxxx” statūti (jaunā redakcijā).

Samainām kas maināms un pārējais paliek pa vecam :).

 4. Dalībnieka reģistra nodalījums.

Veidlapas ar aizpildītiem piemēriem, kā arī tukšas atrodamas UR (klikšķis uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību). Aizpildītajā veidlapas paraugā var apskatīties un saprast kur, kas un kāpēc ir jānorāda.

 5. Pieteikums izmaiņām, 18. veidlapa (klikšķis uz Komersanti (IK, SIA, AS, KS, PS FIL.)).

Kas norādāms? Sagatavošanas datums un vieta. SIA reģistrācijas numurs un  nosaukums. 2.sadaļā Grozījuma būtība, atzīmēt ar x pretim: Izmaiņas statūtos x iesniegtais pilnais teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst pieņemtajiem grozījumiem; Izmaiņas dalībnieku reģistrā x iesniegtais pilnais teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst veiktajām izmaiņām; Pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz euro x aizpildīt 3.8.1.apakšpunktu; Pamatkapitāla palielināšana x aizpildīt 3.9.apakšpunktu. Sadaļā 3.8.1. Pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz euro: Daļu (akciju) skaits 426; Daļas (akcijas) nominālvērtība pēc konvertācijas uz euro 1 EUR; Parakstītā pamatkapitāla lielums pēc konvertācijas uz euro 426 EUR; Apmaksātā pamatkapitāla lielums pēc konvertācijas uz euro 426 EUR. Sadaļā 3.9. Pamatkapitāla palielināšana: Parakstītā pamatkapitāla lielums 2800 EUR; Apmaksātā pamatkapitāla lielums 2800 EUR; Daļu (akciju) skaits 2800; Daļas (akcijas) nominālvērtība 1 EUR. Sadaļā 5. Pievienotie dokumenti – norāda dokumentus, kuri pievienoti pieteikumam, piemēram, 1. SIA „Xxxxxxxx”, vienotais reģistrācijas Nr. xxxxxxxxxxx pamatkapitāla palielināšanas noteikumi, 1 eksemplārs uz 1 lapas; u.t.t. Sadaļā 6. Paraksts atzīmēt ar x attiecīgo amatu. Nobeigumā vieta un datums. Izņemam liekās, t.i. neaizpildītās sadaļas un print 🙂 lapu uz abām pusēm un nekādas šūšanas :). Pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem mapē iekšā un uz UR.

6. Dokumentu nodošana UR.

Iesniedzot dokumentus, UR amatpersonas klātbūtnē parakstīju dalībnieka lēmumu, statūtus un reģistra nodalījumu. Tādējādi parakstus apliecināja UR amatpersona. Par parakstu apliecinājumiem un publikāciju Latvijas Vēstnesī norēķinājos uz vietas, izmantojot karti. Iesniedzot dokumentus rindas faktiski nebija.

7. Dokumentu saņemšana UR.

Rinda ūūūūūū, no otrā stāva pa kāpnēm līdz pat pirmajam stāvam. Rindā stāvošie klusēja kā partizāni 🙂 , neviens neatzinās, ka atnācis iesniegt dokumentus. Tomēr tiku garām, priekštelpā iznākušajai UR amatpersonai pieteicos, kā lēmuma saņēmējs. Mirklis un lēmums bija rokās. Pēc dažām dienām Latvijas Vēstnesī sameklēju publikāciju, izdrukāju un lieta darīta 🙂 .

P.S. 10.04.2015.! Ministru kabinets 31.03.2015. akceptējis grozījumus Komerclikumā viena dalībnieka SIA attiecībā uz aktuālā dalībnieku reģistra ieviešanu un ar pāreju uz eiro saistīto dokumentu iesniegšanu UR. Pirmais – viena dalībnieka SIA aktuālo dalībnieku reģistru varēs iesniegt UR jebkurā laikā, bet šāds pienākums iestājas, ja tiek veiktas izmaiņas, kas skar daļu pāreju vai izmaiņas pamatkapitālā (P.S. atceramies – pašlaik termiņš 30.06.2015.). Otrais – UR veiks automātisku denomināciju viena dalībnieka SIA, kas nebūs iesniegušas ar eiro ieviešanu saistītos dokumentus UR līdz likumā noteiktajam gala termiņam – 30.06.2016. Vēršu uzmanību, ka minētie grozījumi vēl nav spēkā, sekojiet līdz, kuriem tas ir aktuāli. Jāpiebilst, ka man, kā nespeciālistam laicīga (2014.g. decembrī) latu denominācija atviegloja grāmatvedības lietu kārtošanu un, ja kādu joprojām interesē darbības saistībā ar dalībnieku reģistra nodalījumu un pamatkapitāla izteikšanu (denomināciju) euro, varat ieskatīties tālāk 🙂 .

P.S. 06.06.2015.! Saeima 21.05.2015. galīgajā lasījumā apstiprināja Komerclikuma grozījumus – UR pēc 30.06.2016. automātiski pārrēķinās uzņēmumu pamatkapitālu uz eiro, bet uzņēmējiem vienalga būs jāiesniedz UR dokumenti ar pārrēķināto pamatkapitālu. Veikti arī grozījumi likumā attiecībā par dalībnieka reģistru. Interesentiem info šeit, šeit un šeit.

Jūs varat atstāt komentāru, vai iesaitēt no savas lapas.

11 komentāri rakstam “Pamatkapitāla izteikšana (denominācija) EUR un izmaiņu reģistrēšana UR”

 1. […] Linda par to, ka seksuālā izglītība pasargā, nevis apdraud bērnus. Ēriks par uzņēmuma pamatkapitāla izteikšanu eur. Gulaga blogā raksts par to, ka atteikšanās no 16.marta būtu noziegums. Sandra, saistībā ar […]

 2. inese saka:

  Mazkapitāla SIA pamatkapitāls ir 1 LVL (viens lats).
  Daļu skaits: 1 (viena)
  Vienas daļas nominālvērtība: 1 LVL (viens lats)
  Dalībnieku skaits: 1 (viens)
  Kā veikt pamatkapitāla denomināciju uz EUR?

  Ja UR kalkulātorā ievada šos datus, tad lec ārā paziņojums sarkaniem burtiem – “Pamatkapitāls samazināts vairāk par 1,6%: Kapitālsabiedrības pamatkapitāls denominācijas rezultātā nedrīkst samazināties vairāk par 1,6%, savukārt mazkapitāla SIA pamatkapitāls denominācijas rezultātā nedrīkst samazināties vairāk par 30%. Nepieciešams izvēlēties citu daļas (akcijas) nominālvērtību.”

 3. Sveicināta Inese!
  Kā jau saproti es neesmu konsultants 🙂 , bet, nesaliekot pa plauktiņiem 🙂 , kas aizņem laiku, tad kaut kā tā – ja izmaiņas ir lielākas, tad atļauts noteikt citu pamatkapitāla daļas nominālvērtību, izņemot valsts vai pašvaldības SIA vai AS.
  Komerclikuma Pārejas noteikumu 41.punkts:
  “Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 22.panta otrajai un trešajai daļai veiktajā denominācijā iegūto pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību noapaļo uz leju līdz tuvākajai vērtībai, kas dalās ar minimālo pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību euro bez atlikuma. Kapitālsabiedrība var noteikt citu pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību, ja tas nepieciešams Euro ieviešanas kārtības likuma 22.panta pirmajā daļā noteikto principu ievērošanai.
  Neizmantojot UR pieejamo kalkulatoru, bet vienkārši rēķinot, lemjot u.t.t. (sk.rakstā), visam būtu jānotiek. Pie viena var palielināt pamatkapitālu un attiecīgi tikt pie pamatkapitāla, kura daļas ir iespējams izteikt veselos EUR. Tad ar visiem dokumentiem uz UR. Kaut kā tā, ja nekļūdos 🙂 .
  Veiksmi un, ja kaut kas arī būs ne tā UR, tad ar otro piegājienu viss būs labi!
  P.S. Var gaidīt Ministru kabineta 31.03.2015. akceptēto grozījumu Komerclikumā stāšanos spēkā un tad jau UR denominācijas darbiņu kaut kad paveiks pats.

 4. Rakstīju komentārā “P.S. Var gaidīt Ministru kabineta 31.03.2015. akceptēto grozījumu Komerclikumā stāšanos spēkā un tad jau UR denominācijas darbiņu kaut kad paveiks pats.”
  Izskatās, ka Saeimā nav viennozīmīga atbalsta MK akceptētajiem grozījumiem. Tādējādi nav zināms, kā būs un vai vispār būs. Izskatās, ka prātīgākais no viņu puses pagarināt termiņus (šajā gadījumā darbiņš tāpat būs jāizdara), jo citādi tiem, kuri neiesniedza – likvidācija un tas būtu haoss, bet, ja valsts iejauksies privātās lietās (lems par sabiedrību kapitāliem), t.i. UR pats visu izdarītu, tad tas arī nebūtu normāli.
  Iespējams cits variants …………
  Secinājums – var cerēt, bet labāk negaidīt un izdarīt!

 5. Mila saka:

  Paldies! Lielisks raksts – noteikti noderēs! Es pat teiktu – tas ir vienīgais, ko es atradu dērīgu internetā par šo tēmu! Super un lai veicas! 🙂

 6. Ēriks saka:

  Paldies! 🙂

 7. vija saka:

  nesaprotu 3.8.1 punktu. Ja manam SIA ir pamatkapitals 2828, vienas daļas nominālvertība 28, un pieder 101 daļas. Tad man 3.8.1 punktā jāraksta šādi:
  daļu (akciju) skaits 101
  daļas akcijas nominālvertība pēc konvertācijas 28 EUR
  apmaksātā pamatkapitāla lielums pēc konvertācijas uz eiro 2828 ?
  To ka vajag 101 daļas teica jurists, kas atmeta dokumentus atpakaļ, jo man bija 100 daļas un pamatkapitāls 2800. Mans variants nederēja, teica, ka vajag 101 daļas un 2828. Nesaprotu kāpēc?

 8. Miks saka:

  Paldies par saturu

 9. Anete saka:

  Sveiki!

  Man jautājums par dalībnieku reģistra nodalījumu.
  Ja iepriekš nav bijis dalībnieku reģistra nodalījums un tagad tiek veikta gan pamatkapitāla denominācija, gan palielināšana – vai jātaisa divi nodalījumi vai visu var sarakstīt vienā?

 10. Ēriks saka:

  Sveicināta Anete!
  Kā jau esmu izteicies, es neesmu konsultants un, ja manis sniegtā informācija kādam palīdz, tad ļoti labi :), bet papildus skaidrot u.tml………
  Dalībnieka reģistra nodalījuma aizpildīšanai izmantojiet statūtu (jaunajā redakcijā)punktā Pamatkapitāls esošo informāciju. Atbildot uz jautājumu “vai jātaisa divi nodalījumi vai visu var sarakstīt vienā?” atbilde ir – vienā. Ja manis sniegtā papildus informācija ir kļūdaina, tad UR, kur strādā ļoti saprotošas un pretimnākošas amatpersonas, to viegli varēsiet novērst, vienkārši paņemiet līdz tukšu veidlapu :).
  Veiksmi!

Atstājiet kometnāru